Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen, cursussen en zuiveringen door Reikikracht Twente
(verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e)/cursist(e).

Hierbij informeren wij u over de algemene voorwaarden van Reikikracht Twente, die van toepassing zijn op al onze behandelingen, cursussen en zuiveringen. Wij streven ernaar om u als cliënt(e)/cursist(e) met empathie en zorgzaamheid te behandelen. Deze voorwaarden zorgen voor duidelijkheid en transparantie in onze samenwerking. Ze beschermen zowel de praktijk als de cliënten en cursisten. Ze zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving. We vragen u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u een afspraak maakt of deelneemt aan een cursus of zuivering. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij danken u voor uw begrip en kijken ernaar uit om samen te werken.

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling of andere *diensten, geschiedt na aanmelding op de website of via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een Reikicursus/-behandeling of andere diensten geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Ga bij (medische) klachten altijd eerst naar de huisarts of specialist voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overlegd te hebben arts/apotheker.

Als klant zijnde maakt u uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Reikikracht Twente. De behandelaar van Reikikracht Twente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van zijn/haar klant tijdens en buiten het consult. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan.

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reikicursus/-behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annuleren van een behandeling

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De praktijk is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover praktijk daartoe verplicht is of de praktijk toestemming heeft verkregen.

De praktijk zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

De praktijk zal rapportages over sessies op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Betaling van een behandeling

Alle prijzen zijn in euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief btw / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of digitaal (tikkie of overschrijving) te worden afgerekend. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.  Particuliere clienten dienen direct na de behandeling te worden afgerekend.

Betaling van cursussen

Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of andere zaken. De factuur is altijd de juiste prijs!

Bij annulering van een Reiki cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e, 2e of 3e graad cursus is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene.

De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Annulering door praktijk

Reikikracht Twente behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Zuivering/Reiniging

Reikikracht Twente is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u ons advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Reikikracht Twente niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. , geef dit dan aan voordat u een zuivering/reiniging aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid.
U beslist altijd zelf en bepaald u zelf wat u met de informatie uit een huiszuivering wilt doen binnen de privésfeer!
Wij doen ons uiterste best om het huis te zuiveren.Het Nederlandse recht is hierop van toepassing. aangepast op 6-6-2024